نمونه سوال از جزو ی جهان بینی

دوشنبه 26 فروردین 1398 08:10 ب.ظنویسنده : همسفر محبوبه

 

نمونه سوالات از جهان بینی  

1- جهانبینی را تعریف کنید؟
 آنچه ما نسبت به کل هستی (جهان‌درون ‌و جهان‌بیرون) برداشت ، ادراک،  دریافت و احساس می‌نماییم ، جهان‌بینی نام دارد. 

۲- جهانبینی درون را تعریف کنید؟
جهان‌بینی درون شامل : ادراک و احساس و . . . ما  نسبت  به خودمان است. 

۳- جهان‌بینی بیرون را تعریف کنید؟ 
جهانبینی بیرون شامل : ادراک و احساس ما نسبت به تمام هستی است. 

۴- کدام مقوله برای اولین بار در کنگره ۶۰ به عنوان یکی از پارامتر های درمان اعتیاد مطرح شد؟ 
 جهانبینی
 
۵-  اضلاع مثلث درمان در کنگره ۶۰ را نام ببرید؟
 اضلاع مثلث درمان اعتیاد، شامل جسم ، روان و جهان‌بینی است. بر اساس اعتقاد کنگره ۶۰ ، برای درمان بیماری اعتیاد لازم است تا هر سه مؤلفه فوق به تعادل برسد. 

۶- برای به تعادل رسیدن جسم و روان چه مدت زمان لازم است؟
 در نوشتارهای کنگره ۶۰ آمده است : برای به تعادل رسیدن جسم و روان که همانند سوار و سوارکار هستند ۱۱ ماه وقت لازم است

۷- برای به تعادل رسیدن جهانبینی چه مقدار وقت لازم است؟
 برای جهان‌بینی مدتی غیر قابل پیش‌بینی وقت لازم است . در این نوشتار ما در پی کاوش و بررسی مقوله جهان‌بینی هستیم تا بتوانیم مثلث درمان را به شایستگی رسم نماییم .
 
۸-آیا مسئله جهانبینی فقط برای مصرف کنندگان مواد مخدر است؟
 مسئله فوق‌الذکر صرفاً به به مسافرین کنگره ۶۰ مربوط نمی‌باشد ، به بیان دیگر تمامی انسانها با آن سروکار دارند و برای رهایی و رسیدن به آرامش لازم و ضروری است که دانش خود را پیرامون مسئله جهان‌بینی ارتقاء بخشیم.
 
۹- در کنگره ۶۰ چند سفر وجود دارد؟نام ببرید؟
 در کنگره ۶۰؛  سه سفر مطرح شده است. ۱- از مصرف مواد مخدر تا قطع آن۲- از قطع مواد تا رسیدن به خود۳- از رسیدن به خود تا رسیدن به خالق خود.

۱۰- منظور از سفراول در کنگره ۶۰ چیست؟
 مربوط به دوستانی است که به جهت رهایی خویشتن خویش از بندهای اعتیاد حرکتی بسیار مهم را آغاز نموده‌اند.( از مصرف موادمخدر تا قطع آن) 

۱۱- منظور از سفردوم در کنگره ۶۰ چیست؟ کدام دانش برای پیمودن آن لازم است؟
 از بی‌نیازی به موادمخدر شروع شده و تا رسیدن به خود ادامه می‌یابد این سفر بین مسافران و همسفران که تجربة مصرف موادمخدر نداشته‌اند مشترک می‌باشد. پیمودن سفر دوم بدون فراگیری دانش جهان‌بینی غیر ممکن می‌باشد . 

۱۲- زمان لازم برای پیمودن سفر دوم چقدر است و به چه چیز بستگی دارد؟
زمان لازم برای پیمودن این سفر غیر قابل پیش‌بینی است که براساس جایگاه فعلی انسان و میزان خواست و تلاش او در این سفر تعیین می‌گردد.

 ۱۳- منظور از سفر سوم در کنگره ۶۰ چیست؟
 از رسیدن به خود تا رسیدن به قدرت مطلق یا خالق خود ادامه دارد که زمان آن پایانی ندارد.
 
۱۴- مفهوم سفر را بنویسید؟ 
 سفر یعنی حرکت از یک مبدأ معلوم به یک مقصد معلوم . برای انجام یک سفر هم لازم است مبدأ مشخص باشد و هم مقصد‌ ، دانستن مبدأ حرکت به اندازة مقصد سفر حائز اهمیت است. 

۱۵- چرا مسئله بیماری اعتیاد سالها غیر قابل حل بود؟
مسئله بیماری اعتیاد به این دلیل سالها غیر قابل حل می‌نمود که مبدأ آن مشخص نبود ، یعنی ما نمی‌دانستیم در کجا هستیم !! چه قدر تخریب داریم.
تخریب در چه زمینه‌هایی رخ داده است ؟ آیا مشکل جسم است ؟ یا روان ؟  با روشن شدن صورت مسئله اعتیاد توسط مهندس‌دژاکام در واقع مبدأ سفر تعیین شد. 

۱۶- در مقوله ارتباط جهانبینی با سفر ما با چه مفاهیمی سر و کار داریم؟ و مقوله های جهانبینی در این خصوص چگونه به ما کمک می‌کند؟
در مقوله جهان‌بینی ما با مفهوم مبدأ ، مقصد و مسیر حرکت سروکار داریم. جهان‌بینی درون به ما کمک می‌کند تا جایگاه فعلی خویش و یا مبدأ خود را در کائنات که همان نقشه مورد نظر است پیدا نماییم و جهان‌بینی بیرون ما را در یافتن راه و مسیر حرکت تا رسیدن به مقصد یاری می‌نماید.
 
۱۷- جهان‌بینی درون را توضیح دهید؟
 این بخش مربوط به مقوله انسان می‌شود ، شناخت انسان و نیروهایی که با آنها سروکار دارد . شاید اکثریت شما بر این باور باشند که انسان شامل دو بخش است ، جسم و روح و برخی هم شاید صرفاً به اولی (جسم) اعتقاد داشته باشند. 

۱۸- کنگره ۶۰ هم انسان را به چند بخش تقسیم می‌کند؟نام ببرید؟
۱ ـ صورآشکار انسان  ۲ـ صور پنهان انسان 

۱۹- معنی صور چیست؟
 صور: صورت و اَشکال می‌باشد.
 
۲۰- صور آشکار چیست؟
صور آشکار :آنچه قابل رویت است (مانند جسم) 

۲۱- صور پنهان چیست؟
صور پنهان: آنچه قابل رویت نیست که شامل عقل ، نفس ، حس ، کالبدهای هفت‌گانة دیگر ، ذهن آرشیو و روح.
 
۲۲- دید کلی را تعریف کنید؟
 در این مرحله بیشترین توجه ما مربوط به صورپنهان انسان می‌باشد شناخت هر کدام از این صور به کمک مدلهایی که ارائه می‌شود و ارتباط آنها با هم، می‌تواند دید وسیعی را در اختیار ما قرار دهد که ما به آن می‌گوییم: دیدکلی . 

۲۳-بنای جهانبینی چگونه پدید می آید؟
 این صورپنهان همانند مواد اولیه جهان‌بینی هستند که از کنار هم قرار گرفتن این مواد بنای جهان‌بینی پدید می‌آید.
 
۲۴- نظریه دموکریتیوس را توضیح دهید؟ 
بیش از ۲ هزار سال از زمانی که دموکریتیوس در مورد اتم صحبت کرد می‌گذرد. براساس این نظریه هر گاه اجسام را ریزریز کنیم به جایی می‌رسیم که دیگر نمی‌توانیم این کار را ادامه دهیم یعنی به ذرات غیر قابل تفکیک می‌رسیم که اتم نام دارد. 

۲۵- اتم یعنی چه؟
 اتم یعنی‌ غیرقابل ‌تجزیه 

۲۶- تعریف نفس چیست و نشانه اش کدام است؟
 آنچه تعیین موجودیت می‌کند در ظاهر و باطن نفس نامیده می‌شود و نشانه‌اش این است که خواسته دارد . 

۲۷- نفس را با چه نشانه‌ای می شناسیم؟
خواسته‌های آن

 ۲۸- تمام خواسته های ما از چه قسمتی صادر می‌شود؟
از قسمت نفس

 ۲۹-خواسته های نفس به چند دسته تقسیم می‌شوند، آنها را نام ببرید؟ 
خواسته‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد ۱ـ معقول ۲ـ غیرمعقول 

۳۰- مدل شهر وجودی در کتاب ۶۰ درجه چه چیزی را ترسیم می‌کند؟
 این مدل وضعیت جسم را در زمان بیماری اعتیاد ترسیم نموده است. 

۳۱- نفس بر چه اساسی تقسیم بندی می‌شود؟
براساس تنوع ذرات تشکیل دهنده نفس و ماهیت آنها 

۳۲- مراحل نفس را نام ببرید؟
 نفس می‌تواند در یکی از سه مرحله باشد .۱- نفس اماره ۲- نفس لوامه ۳- نفس مطمئنه 

۳۳ـ نفس‌ اماره را توضیح دهید؟
مرتبه‌ای است که در آن شخصِ دارنده چنین نفسی بدون تفکر فرمانبردار خواسته‌های نفس است که البته عموم خواسته‌ها نامعقول می‌باشند ( اماره یعنی امر کننده) در این مرحله انسان دست به اعمالی می‌زند ولی درستی و نادرستی آنها برایش قابل تشخیص نمی‌باشد و شخص از انجام اعمال ناشایست خود ناراحت و پشیمان نمی‌شود و به عبارت دیگرآن چیزی که تحت عنوان وجدان از آن یاد می‌شود در این مرحله به چشم نمی‌خورد. در کلامُ الله شریف از چنین کسانی به صورت : اولائک کالانعام بَل هَم اضَل، یاد می‌شود یعنی آنان چهار پایانی هستند بلکه پایین‌تر. 

۳۴- معنی نفس لوامه چیست؟
 لوامه به معنی سرزنش‌کننده است یعنی نفس ملامت‌گر. 

۳۵- نفس لوامه را توضیح دهید؟ 
در این مرحله انسانی که دارنده چنین نفسی است به مرحلة تشخیص قدم می‌گذارد و رفته‌رفته با پالایش‌های مداوم این تشخیص قوی‌تر و عمیق‌ می‌شود اگر عمل ناشایستی توسط شخصی که در چنین مرحله‌ای قرار دارد انجام شود در شخص احساس ناراحتی و سرزنش پدید می‌آورد. این احساس از حد بسیار ضعیف تا حد بسیار قوی گسترش می‌یابد ، مثلاً شخص باید حتماً قتل مرتکب شود تا احساس ناراحتی کند و شخص دیگر ممکن است با بلند صحبت کردن با عزیزانش ناراحت و پشیمان شود. هر دوی آنها در مرحله لوامه قرار دارند ولی این کجا و آن کجا ! 

۳۶- مراحل نفسانی به چه صورت هستند؟
 مراحل نفسانی یک پله نیستند بلکه یک طیف می‌باشند یعنی شخص می‌تواند در مرتبه پایین‌ نفس لوامه یا در مرتبة بالای نفس لوامه قرار داشته باشد . 

۳۷ـ نفس مطمئنه را توضیح دهید؟
 همان طوری که از نامش پیداست مطمئنه از اطمینان می‌آید ، یعنی خواسته‌ها با اطمینان برگزیده و انتخاب می‌شوند و تنها به خواسته‌های معقول پاسخ داده می‌شود انسانی که دارندة چنین مرحلة نفسانی است به مرحله‌ای از تشخیص رسیده که می‌تواند درستی و نادرستی کلیه خواسته‌هایش را تشخیص می‌دهد و تنها خواسته‌های معقول را برگزیند . اصولاً خواسته‌های شخص در اثر پالایش‌های مداوم عموماً معقول هستند و شاید اندکی از آنها نامعقول باشند این مرتبه نفسانی بسیار تا بسیار با ارزش است و تنها اندکی از انسانها به آن راه یافته‌اند. 

۳۸- مهمترین مسئله‌ای که همواره در مقوله فلسفه ، دین و جهان‌بینی مطرح بوده است، چیست؟
 مهمترین مسئله‌ای که همواره در مقوله فلسفه ، دین و جهان‌بینی مطرح بوده است وجود خداوند یا خالق هستی است که آیا وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد دلایل اثبات آن چیست ؟ 

۳۹- به نظر شما می توان انسان‌ها را دلباخته نمود ؟ 
برخی از چیزها را می‌توان آموزش داد ولی همه چیز با آموزش به دست نمی‌آید زیرا بخشی از مهم‌ترین قسمت‌ها باید توسط خود افراد انجام شود . استاد ، معلم ، مربی و یا رب تنها آن چیزهایی را می‌توانند آموزش دهند که خواسته‌اش در ما موجود باشد و خواسته همانند دانه و یا هسته گیاه است باید دانه وجود داشته باشد تا مربی و استاد به ما راهنمایی دهد که چگونه آن را به درختی استوار و یا خوشه گندم تبدیل نماییم. پدید آوردن خواسته‌ها بر عهده ماست و در این مورد از استاد کاری بر نمی‌آید. استاد خردمند، خواست و یا دانه را در درون انسانها می‌بیند و می‌یابد هر چند که آنرا خودشان فراموش کرده باشند. 

۴۰- چرا مربی دانا وقت خود را برای راهنمایی همه کس تلف نمی کند؟ 
مربی دانا می‌داند که در چه کسی خواسته وجود دارد و در چه کسی خواسته وجود ندارد و یا در حال شکل‌گیری است به همین خاطر بی‌خود وقت و انرژی خود را برای همه کس تلف نمی‌‌کند. 

۴۱- قانون دوم یا قانون ذرات را توضیح دهید؟ 
ذرات تشکیل دهنده نفس که هر کدام دارای خواسته‌ای می‌باشند، همواره در تلاش هستند تا به گونه‌ای به خواسته‌های خود دست یابند . این تلاش دائمی است در این راه از روشهایی استفاده می‌کنند که برخی شایسته و برخی ناشایست است. باید خاطر نشان کنیم که با وجود اینکه نفس تعیین موجودیت می‌کند و دارای خواسته است و همینطور منشاء حرکت و تحرک در ما می‌باشد ، ولی پاسخ به خواسته‌های نفس و اجرای آنها در اختیار تفس نمی‌باشد در واقع فرمانهایی که اجرا کننده خواسته‌های نفس هستند ، از جایی دیگر صادر می‌شوند. 

۴۲- جایگاه مغز در انسان چیست؟ چه کاری انجام می دهد؟ 
ممکن است این شبهه بوجود آید که جایگاه عقل مشخص می‌باشد و آن همین مغز ۵/۱ کیلو‌گرمی است که در جمجمه ما جای گرفته است برای رفع ابهام باید بگوییم مغزجزء صور آشکار انسان است و تنها اپراتور یا تبدیل کننده بسیار دقیق و پیچیده‌ است . در واقع مغز ابزاری است که آگاهی و ادزاک ما را از جای دیگری به کالبد فیزیکی یا جسم ما انتقال می‌دهد و با واکنشهای شیمیایی و سیکنالهای عصبی ، فرمان را برای جسم ما صادر می‌کند لذا یک تبدیل کننده بسیار حساس ، پیچیده و دقیق محسوب می‌شود 

۴۳- به چه دلیل می توان گفت جایگاه عقل در مغز نیست؟ 
هر گاه جایگاه عقل در مغز می‌بود با مرگ و یا از بین رفتن مغز تمام رشته‌های ما پنبه می‌شد و چیزی از ما باقی نمی‌ماند که قابل توجه باشد . برای مثال تمام بزرگان ما که ظاهراً مرده‌اند و در جهان دیگر هستند ، اگر جایگاه عقل در مغز بود ، بایستی اکنون فاقد عقل باشند! بر اساس متن کلام الله ‌شریف : انسان در ‌‌حین مرگ توفی می‌شود یعنی به صورت تمام و کمال دریافت می‌شود پس جایگاه عقل در مغز نمی‌تواند باشد و اصولاً از جنس دیگری است که برای ما ناشناخته است. دانایی فرمانروای بزرگ ، محدود است ولی در حال تغییر به جهت صعود و افزایش دانایی خود می‌باشد .  در واقع فرمانروای بزرگ یا عقل همه چیز را نمی‌داند ولی آن قدر دانا است که در مورد مسائلی که نمی‌تواند درستی و یا نادرستی آنها را تشخیص دهد ، حکم صادر نکند ! یعنی زمانی که مطمئن شد ، فرمان لازم را صادر می‌کند . بنابراین  ذرات نفس امر کننده برای رسیدن به خواسته‌های نامعقول و غیر منطقی خود ناچارند به گونه‌ای قضاوت عقل و یا ادراکش را مختل نمایند و یا این کار را با وارونه کردن مفاهیم توسط ابزارهایی که در موردش صحبت می‌کنیم ، فرمانروای بزرگ را به اشتباه بیاندازند.ذرات نفس امر کننده یا اماره کار خود را از سربازان دانایی یا نگهبانان قلعه آغاز می‌‌کنند تا به خود عقل ختم نمایند. 


آخرین ویرایش: دوشنبه 26 فروردین 1398 08:18 ب.ظ

 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات